The Red Detachment of Women (Xie Jin, 1961/Pan Wenzhan & Fu Jie, 1970)

The Red Detachment of Women (Xie Jin, 1961/Pan Wenzhan & Fu Jie, 1970)